VILKÅR / BETINGELSER

ved netthandel fra Baryton Bokforlag

Innledning

Denne kjøpsavtalen er basert på standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett og samtidig tilpasset de vareslag som er aktuelle ved kjøp fra Baryton Bokforlag AS. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på Lovdatas nettsider. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

De nevnte standard salgsbetingelser er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Baryton Bokforlag AS, Gamle Gjøvdalsvegen 1, 4865 Åmli, Norge, med e-postadresse post@baryton-bokforlag.no, mobiltelefonnummer 47 35 08 00 samt organisasjonsnummer 828 722 972, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for bestilt produkt, dvs. produktpris (+ som hovedregel frakttillegg dersom kjøper bestiller fysisk bok/bøker), er den totale prisen kjøper skal betale når denne velger å gjennomføre betaling i forbindelse med bestillingen; ingen andre avgifter eller kostnader kommer i tillegg, med unntak for det som framkommer i neste avsnitt.

OBS! Dersom kjøper bestiller fysisk bok/bøker og i henhold til informasjon i bestillingsprosessen skulle ha valgt forsendelse med frakttillegg, men likevel velger forsendelse uten frakttillegg og betaling i henhold til dette gjennomføres i forbindelse med bestillingen, har selger rett til å etterfakturere kunden for det oppgitte frakttillegget samt et fakturagebyr på 50 kr for å dekke merarbeidet, med betalingsfrist på 10 dager. På faktura eller avgiftsfri betalingspåminnelse informeres kunden om purreomkostninger m.m. ved ev. forsinket betaling. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering

Levering har skjedd når kjøperen, eller dennes representant, har overtatt varen dvs. boken/bøkene.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere boken/bøkene til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Boken/bøkene skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for boken/bøkene går over på kjøper når denne, eller dennes representant, har fått dem levert i tråd med punkt 6. Dersom boken/bøkenekommer fram med transportskade, skal kjøper eller dennes representant dokumentere dette overfor selger på en slik måte at selger kan benytte dokumentasjonen i erstatningskrav mot sin transportør (detaljert beskrivelse og bilde av varene med emballasje).

8. Angrerett

Med mindre avtalen helt eller delvis er unntatt fra angrerett (se Unntak i slutten av pkt. 8), kan kjøperen angre kjøpet av boken/bøkene i henhold til angrerettloven. Også bøker signert av forfatteren omfattes av angrerett i denne avtalen, men naturligvis ikke bøker med dedikasjon (se Unntak).

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Fra dagen etter at boken/bøkene er mottatt ved kjøp der hele ordren kan sendes samlet.
  • Fra dagen etter at siste leveranse er mottatt dersom kjøpet består av flere leveranser.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger før avtaleinngåelsen ikke opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må boken/bøkene leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan, uten at angreretten faller bort, pakke ut og se på boken/bøkene, innvendig så vel som utvendig, men dette skal skje på en forsvarlig måte. Dersom boken/bøkene ved ev. retur bærer preg av uforsiktig håndtering eller noen som helst bruksslitasje, så som oppbrekking i åpen stilling, riper, bretter, skrukker eller flekker - utvendig eller innvendig - kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Det er selgers rett, relatert til dennes faglige bransjekompetanse, å vurdere om returnerte bøker fremdeles er salgbare, eller om verdien er redusert og i tilfelle hvor mye.

Ved eventuell retur i henhold til angreretten er kjøper forpliktet til å emballere forsendelsen på forsvarlig måte. Dersom boken/bøkene kommer tilbake til selger med transportskader, er også dette kjøpers ansvar overfor selger og forøvrig en sak mellom kjøper og dennes transportør.

Dersom kjøpet består av en eller flere bokpakker, gis kjøper rett til å returnere hele eller deler av bokpakken i henhold til angreretten. Ved delvis retur av en bokpakke som er solgt til lavere pris enn summen av prisen for hver av bøkene i pakken, reduseres verdien av returnert(e) bok (bøker) slik at det beløp kjøper til slutt har betalt etter fradrag av tilbakebetalt returbeløp, tilsvarer det beløp kjøper skulle ha betalt for den (de) bok (bøker) som kjøper har beholdt hvis kun disse var bestilt fra begynnelsen av. Dette i henhold til prismerking på dette nettstedet ved kjøpstidspunktet.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen og således kunnet konstatere om de er helt uskadde eller har redusert verdi. Om det siste er tilfelle, skal selger begrunne og dokumentere dette overfor kjøper i forbindelse med tilbakebetaling av redusert returbeløp.

Unntak fra angreretten ved personlig dedikasjon
For enhver bok som kjøper har bestilt med personlig dedikasjon innskrevet i boken, altså til en navngitt person, gjelder selvsagt ikke angreretten (jfr. Angrerettloven § 22 pkt. e).

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel eller feil ved én eller flere av de mottatte bøkene, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan i henhold til denne avtale skje senest fem år etter at kjøper overtok varen. Som mangel/feil ved et bokeksemplar regnes manglende, brettede eller feilskårne sider, flekker av trykksverte og annet som i vesentlig grad skiller ett eksemplar av en bok fra andre eksemplarer av samme opplag av samme tittel.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Ifølge forbrukerlovgivningen skal kjøperen kunne velge mellom å kreve mangelen rettet eller omlevering av varen. Når det gjelder evt. feil eller mangel ved en bok, kan dette av naturlige årsaker kun rettes opp ved ny levering av tilsvarende bok. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader, f.eks. dersom det aktuelle opplaget av boken er utsolgt. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Dersom varen er levert, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen samt evt. kostnad for å få sendt den i retur. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti utover den reklamasjonsrett som i henhold til forbrukerkjøpslovgivningen omfattes av denne avtale, er ikke relevant for kjøp av bøker.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se mer inngående redegjørelse på siden Personvern.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.